آموزش

ما در لیمبا براین باوریم، نقطه ی پایانی برای یادگیری و بهتر شدن وجود ندارد. آموزش در لیمبا یک فرهنگ است که هر روز و هر لحظه اجرا می شود و ارتقاء و توسعه ما در پایبندی به ارزشی است که برای این فرهنگ قائل هستیم. به سبب این نگرش، ما با نظارت و همکاری سازمان فنی حرفه ای شهر کاشان، تصمیم به برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های نجاری، رنگ کاری و… را گرفتیم. دوره های آموزشی، توسط اساتید حرفه ای به هر دو صورت تئوری و عملی، به گونه ای انجام می پذیرد که دانش و مهارت لازم برای ورود به بازارکار را پیدا کنید و نیز درصورت تمایل به خانواده لیمبا بپیوندید و همکار ما شوید.

در صورت تمایل به شرکت در دوره های آموزشی ما، فرم زیر را تکمیل نمایید.