درباره ما

ما به عنوان لیمبا قدرتمان را از طبیعت گرفته ایم و همواره به این اصل پایبندیم که هنر ما فراتر از ساختن یک محصول ساده است.در لیمبا، رویاها ساختنی اند.

 

داستان شکل گیری لیمبا

پنجم ابتدایی بودم که با نجاری آشنا شدم.

آن زمان ها درست کنار نانوایی اطراف خانه ما نجاری کوچکی بود.

تمام مدت زمانی که در صف خرید نان می ایستادم، مسحور هنر دست استاد نجار بودم؛ طوری که گاهی متوجه رسیدن نوبتم نمیشدم!

پس از مدتی بر آن شدم هرآنچه تاکنون نظاره گر بوده ام را لمس کنم و قدم در وادی رویاهایم بگذارم.

اینگونه بود که تابستان ها و تمامی روزهایی را که به مدرسه نمی رفتم، همه می دانستند مرا در مغازه نجاری استادم خواهند یافت.

تا پایان دوره دبیرستان به همین ترتیب سپری شد و من سفر کردن به دنیای چوب ها را به خوبی آموختم.

اوایل دهه ۸۰ در جستجویی دوباره برای خلق تجربه های نو، کارگاه کوچک خودم را به راه انداختم.

همیشه باور داشته ام اگر به آنچه می سازم عشق بورزم ، دستاورد آن، رضایت قلبی مشتری خواهد بود؛ و من تمامی آنچه تا کنون ساخته ام را با عشق ساخته ام.

شاید همین تفاوت بود که  پس از مدتی مشتری هایی داشتم که فراتر از دلایل منطقی و تصمیم گیری های حسابگرانه ،جدای کیفیت و خلاقیت و هنر کارهایم، به دنبال چیزی فراتر از یک محصول ساده، با من همراه شده و وفادار ماندند.

دنیای هنر مدرن و مملو از فرصت خلق تجربه هایی بکر، بدون محدودیت های دنیای سنتی… مشابه آشنایی با شعر نو پس از مدت ها درگیر بودن با قافیه های اشعار کلاسیک…

همه این ها مرا بر آن داشت که اصالت و فرهنگ نجاری سنتی را وام گرفته و قدم در وادی تازه ای را بگذارم.

این گونه بود که “لیمبا” آغاز شد.

 

نماد اعتماد الکترونیک: